ลงทะเบียนอบรมเตรียมความพร้อม
สอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

ประจำเดือน มกราคม 2562

9 มกราคม 2562

ชุดที่ 1

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 7 มกราคม 2562

ลงทะเบียนอบรม

16 มกราคม 2562

ชุดที่ 2

เปิดรับสมัคร บัดนี้ - 14 มกราคม 2562

ลงทะเบียนอบรม

จัดอบรมเวลา 13.30 - 16.40 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 9 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์


ปฏิทินการอบรมติวสอบ ปีการศึกษา 2561

ตุลาคม 2561

3 ตุลาคม 2561 : ชุดที่ 1
10 ตุลาคม 2561 : ชุดที่ 2
31 ตุลาคม 2561 : ชุดที่ 1

ปิดรับสมัคร
28 กันยายน 2561

พฤศจิกายน 2561

7 พฤศจิกายน 2561 : ชุดที่ 2
21 พฤศจิกายน 2561 : ชุดที่ 1
28 พฤศจิกายน 2561 : ชุดที่ 2

ปิดรับสมัคร
22 พฤศจิกายน 2561

ธันวาคม 2561

ไม่มีการจัดอบรม
-
-

ไม่เปิดรับสมัคร
-

มกราคม 2562

9 มกราคม 2562 : ชุดที่ 1
16 มกราคม 2562 : ชุดที่ 2
-

เริ่มเปิดรับสมัคร
15 ธันวาคม 2561

กุมภาพันธ์ 2562

13 กุมภาพันธ์ 2562 : ชุดที่ 1
20 กุมภาพันธ์ 2562 : ชุดที่ 2
-

เริ่มเปิดรับสมัคร
15 มกราคม 2562

มีนาคม 2562

13 มีนาคม 2562 : ชุดที่ 1
20 มีนาคม 2562 : ชุดที่ 2
-

เริ่มเปิดรับสมัคร
15 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดรับสมัครอบรม เดือนต่อเดือน

คำชี้แจง : นักศึกษาที่ลงทะเบียนอบรมแล้ว หากติดภารกิจไม่สามารถเข้าอบรมต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนถึงวันอบรม
มิเช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการอบรม 2 ครั้งถัดไป