รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าสอบวัดมาตรฐานความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561

| ดูแบบเต็มจอ |


ลำดับ เลขที่สอบ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล ชุดข้อสอบ ห้องสอบ วันที่สอบ
1 A001 601720403 นางสาวนัทธนันท์ เชื้อฆโนบล 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
2 A002 611420731 นายอะนัส วงษ์สุวรรณ 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
3 A003 601720404 นางสาววิภาพร ท้าวเมือง 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
4 A004 585120131 นางสาวพิมพ์วิภา จันย่น 2 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
5 A005 611121515 นางสาวนิศารัตน์ วิเศษศรี 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
6 A006 611121523 นางสาวโยษิตา ปานฤทธิ์ 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
7 A007 611121908 นายณัฐพล พรมที 2 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
8 A008 611121912 นายลักษณะ ตาลน้อย 2 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
9 A009 601320606 นายอนุพงศ์ บุญมี 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
10 A010 601320616 นางสาวชลธิชา ภู่แก้ว 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
11 A011 601320608 นางสาวพรทิพย์ ทาดี 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
12 A012 601320602 นางสาวอรัญญา สมหวัง 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
13 A013 601320607 นางสาวอาทิตยา ใจเที่ยง 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
14 A014 601320615 นางสาวนิภาพร ปานอ้น 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
15 A015 601320617 นางสาวกนกวรรณ เฉื่อยทอง 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
16 A016 601320620 นางสาวหัสนีย์ เกษี 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
17 A017 601320612 นางสาวกัญญารัตน์ กลิ่นจันทร์ 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
18 A018 601320604 นางสาวช่อผกา ดาหา 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
19 A019 611120530 นางสาวกัญญาณัฐ  กวินวนาลี 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
20 A020 611120525 นางสาวการะเกด พุทธมงคล 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
21 A021 611120529 นางสาวกฤติมา ทองมา 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
22 A022 611120517 นางสาวอัจฉราภรณ์ มีสกุล 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
23 A023 611120511 นายวุฒิชัย แซ่ย่าง 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
24 A024 611120516 นางสาวพรประภา ก้อนนาค 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
25 A025 611120510 นางสาวปิยพร แซ่ยั้ง 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
26 A026 611120506 นางสาวจินดารัตน์ หนองห้าง 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
27 A027 611120504 นางสาววนัชพร คำก้อน 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
28 A028 611120502 นางสาวเจมจิรา ปิ่นทอง 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
29 A029 611120501 นายอธิปชิระ บุญพรม 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
30 A030 611120513 นางสาวจิดาภา สุขสาคร 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
31 A031 611120515 นางสาวจณิตสา คชภูมิ 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
32 A032 611120527 นางสาวภัทรสุดา อุปหล้า 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
33 A033 611120513 นางสาวจิดาภา สุขสาคร 2 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
34 A034 611120515 นางสาวจณิตสา คชภูมิ 2 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
35 A035 611120503 นางสาวสุรัตน์ดา ช่างเพาะ 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
36 A036 611120627 นางสาววิลาวัลย์ ชุมแวงวาปี 1 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
37 A037 611120627 นางสาววิลาวัลย์ ชุมแวงวาปี 2 ชั้น 4 13 ธ.ค. 61
1 A038 611120612 นางสาวกัญญารัตน์ พละทรัพย์ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
2 A039 611120624 นางสาวรัตนาวดี ขจัดภัย 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
3 A040 611120509 นางสาวอภีษฎา โสภานุสนธิ์ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
4 A041 611120514 นางสาวอุไร วงศ์ธีรภาพ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
5 A042 611120507 นายคีรีรัฐ แจ่มหม้อ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
6 A043 611120518 นางสาวทอแสง คูหาทอง 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
7 A044 611120523 นางสาวภลิตา ดำนิล 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
8 A045 611120520 นายคณุตม์ ตุงคะศิริ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
9 A046 611120512 นางสาวชมพูนุช พันธ์น้อย 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
10 A047 611120528 นางสาวกัญญารัตน์ ทองใบ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
11 A048 611120526 นายสันติภาพ แซ่จ๋าว 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
12 A049 611120522 นางสาวสวรรณญา ถ้วยอิ่ม 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
13 A050 611120524 นางสาวสุวภัทร วิชาชัย 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
14 A051 601220801 นางสาวสุทธวีร์ บุตรวงษ์ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
15 A052 601720609 นางสาวกัญญาภัค สารไธสงค์ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
16 A053 601420530 นางสาวสุภัทรา พวงทอง 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
17 A054 611120110 นางสาวจันทร์สุดา ตุ้ยนันต๊ะ 2 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
18 A054 611120117 นางสาวดลยาพร ดีมาก 2 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
19 A056 611120116 นางสาวศิริลักษ์ แก่งศิริ 2 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
20 A057 611120102 นางสาวปวีณา เนื่องกันทา 2 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
21 A058 611120122 นางสาวนิภา สีแก้วน้ำใส 2 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
22 A059 611120118 นางสาวสมนึก เขตวิทย์ 2 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
23 A061 601120207 นางสาวนุดาลักษณ์ เทศนา 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
24 A062 601120208 นางสาวอนิตา ปัญญา 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
25 A063 601120214 นางสาวสงกรานต์ มาลีสายชล 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
26 A064 601120202 นางสาวธยาลักษณ์ วัฒนาไพรศิลป์ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
27 A065 601120216 นางสาวจิตตมาส นิยมวีระเลิศ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
28 A066 601120213 นางสาวลดาวัลย์ กล้าขุนเขา 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
29 A067 611120120 นางสาวธนาภรณ์ จันธิดา 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
30 A068 611120103 นางสาวธิดารัตน์ วิเศษเขตการณ์ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
31 A069 611120104 นางสาวสุรีย์พร บุญตั้ง 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
32 A070 611120107 นางสาวขวัญชนก เชียงปา 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
33 A071 611120111 นางสาวกัณทิมา ชัยศิริ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
34 A072 601420507 นางสาวนัดดา อุดมนิทัต 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
35 A073 601420525 นางสาวกมลทิพย์ ศักดิ์เจริญ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
36 A074 601420526 นางสาวชนกนันท์ มั่นวงษ์ 1 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
37 A076 611720228 นางสาวกิ่งกาญจน์ ศรีภูมิ 2 ชั้น 5 13 ธ.ค. 61
1 A077 591720608 นายอัษฎาวุฒิ เกษนาค 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
2 A078 591720607 นายณัฐพงศ์ ศิลาจันทร์ 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
3 A079 601320501 นางสาวสุวิมล ภูเมฆ 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
4 A080 601320708 นางสาวละอองทิพย์ หวังดี 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
5 A081 601320707 นางสาวณัฏฐริญญ์ ชมภูน้อย 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
6 A082 601320705 นายสุทธินันท์ สมีราย 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
7 A083 611120126 นางสาวยุภารัตน์ เรื่อศรีจันทร์ 1 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
8 A084 601720618 นางสาวธัญญลักษณ์ บุตรศรีเพชร 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
9 A085 611530107 นายนิรัติศัย เฟื่องอิ่ม 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
10 A086 611530106 นางสาวมัณฑนา แสงเมือง 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
11 A087 591121307 นายธีรพงศ์ อินหล่ม 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
12 A088 591121304 นางสาววิไลวรรณ ทานะ 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
13 A089 591121326 นายพัฒนพงศ์ มะยมหิน 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
14 A090 591121303 นายธนากร กุลสรนันท์ 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
15 A091 591121322 นายสุรวุธ วงษ์งาม 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
16 A092 591121317 นายนันทวัฒน์ เสียงประโคน 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
17 A093 611530123 นางสาวสาวิกา บัวบาน 1 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
18 A094 611530110 นางสาวพรนภัส คุ้มพระพาย 1 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
19 A095 611530102 นางสาวนันทนา นันทะโชติ 1 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
20 A096 611530103 นางสาวสุพัฒตรา สว่างศรี 1 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
21 A097 611530101 นางสาวมณีรัตน์ ศรีวรรณ 1 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
22 A098 611530115 นางสาวยุพารัตน์ ผลเจริญ 1 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
23 A099 611530109 นางสาวสุดารัตน์ แก้วทรัพย์ 1 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
24 A100 591320702 นายศรันภัทร โพธิ์ทอง 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
25 A101 591121302 นางสาวนาฏยา ผูกพันธ์ 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
26 A102 601520202 นางสาวศุภารัตน์ ตันสันเทียะ 2 ชั้น 6/1 13 ธ.ค. 61
1 A103 591121921 นางสาวจุฑามาศ ไชยศรี 2 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
2 A105 591420304 นางสาวปทุมทิพย์ จอนพงษ์ 2 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
3 A106 591420305 นางสาวสุภารัตน์ จันทร์ศรี 2 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
4 A108 611530125 นางสาวปภาวรินทร์  เทศน์ธรรม 2 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
5 A109 611530127 นางสาวอภัสรา แสงไชยา 2 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
6 A110 611530126 นางสาวกัญญารัตน์ สุดใจ 2 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
7 A111 601120619 นางสาวมิลทรา สุริยะวงศ์ 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
8 A112 601120616 นางสาวอมรรัตน์ คุ้มแสง 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
9 A113 601120610 นางสาวพัชราภรณ์ บุญหนัก 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
10 A114 601120624 นางสาวณัฐชรียา เงินทอง 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
11 A115 601120627 นายนครินทร์ นามวงค์ 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
12 A116 601120608 นางสาวนฤมล ทิสาราเขต 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
13 A117 601120603 นางสาวสุวจณีย์ วุฒิ 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
14 A118 601120620 นายอภิชัย ใจชื้น 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
15 A119 601120621 นางสาวศรีพร เสือลออ 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
16 A120 591420313 นางสาวสุนิตา อังกฤษ 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
17 A121 591420322 นางสาวสุนิสา พูลสวัสดิ์ 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
18 A122 591420317 นางสาวสุมณฑิตา กั้วมาลา 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
19 A123 581420520 นางสาวศิริโสภา แซ่ล้อ 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
20 A124 591420312 นางสาวธัญญลักษณ์ ทศดี 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
21 A125 591420319 นางสาววิภาวรรณ พรมรักษา 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
22 A126 601120626 นางสาวปภาวรินท์ ออมสิน 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
23 A127 601120601 นายเสฏฐวุฒิ บุญรักษ์ 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
24 A128 601120623 นายจิรศักดิ์ แสงแสน 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
25 A129 601120613 นางสาวรัตนากร จันทร์โสภา 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
26 A130 611720205 นายชินพรรธน์ หมอนจันทร์ 1 ชั้น 6/2 13 ธ.ค. 61
1 A131 591820326 นางสาวสมัชญา เงินทอง 2 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
2 A132 601120618 นางสาวปทิตตาภา สุกระ 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
3 A133 591820327 นางสาวณัฐริกา พึ่งอินทร์ 2 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
4 A134 581220703 นางสาวสรารัตน์ คำวงษา 2 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
5 A135 591320301 นางสาวอภิชญา แสงอะโน 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
6 A136 591320310 นางสาวธัญรดา รอดเขียว 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
7 A137 591320302 นางสาวฐณพรรณ คงเงิน 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
8 A140 591420346 นางสาวพรวฎีร์ กองเครือวัลย์ 2 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
9 A141 591420345 นางสาวชลิตา หล่อพันธ์ 2 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
10 A142 591420307 นางสาวพิศมัย จันทร์คีรีรุ่ง 2 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
11 A143 601120622 นางสาวธัญวรัตน์ เรืองเหล็ก 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
12 A144 601120629 นางสาวสุกัญญา เม่นเผือก 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
13 A145 601120606 นางสาวชุลีรัตน์ พลพิรา 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
14 A146 601120602 นางสาวศศิธร บุญเกิด 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
15 A147 611121514 นางสาวบุศรินทร์ โยตะนันท์ 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
16 A148 581320308 นายรัฐธรรมนูญ กลิ่นจันทร์ 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
17 A149 591320305 นายจารุกิตต์ แสงส่ง 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
18 A150 581220336 นายกนกศักดิ์ ทับทอง 2 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
19 A151 591220331 นางสาวไก่ เค่าเง้อ 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
20 A152 601820115 นายวรปัญญา กวยทะวิมล 2 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
21 A153 611720221 นายอดิศร เนื้อไม้ 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
22 A154 601220911 นายอทิตย์ ทองทา 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
23 A155 591520237 นางสาวกาญจนา สุภา 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
24 A156 591520204 นางสาวสมหญิง พลอาจ 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
25 A157 591220827 นางสาวอารีรัตน์ วงค์เปียง 2 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
26 A158 611121511 นางสาวณัฐริกา ไกรยงค์ 1 ชั้น 7/1 13 ธ.ค. 61
1 A159 601220434 นางสาวธันยมัย โพธิ์ศรี 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
2 A160 601220431 นางสาวธนพร ภูครองทอง 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
3 A161 601220416 นางสาวแก้วใจ สุบรรณครุธ 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
4 A162 601220420 นางสาวปิยธิดา คำแหงพล 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
5 A163 601220440 นางสาวเพ็ญนภา คำภิโร 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
6 A164 601220437 นายวีรยุทธ สีทอง 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
7 A165 601220421 นายคมสันต์ ทินปาน 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
8 A166 591220401 นางสาวสุมิตรา ผาแสนเถิน 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
9 A167 601220430 นายอัครพล มีฉัตรี 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
10 A168 591420323 นายสนวิธิญา ขมิ้นเเก้ว 2 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
11 A169 601121213 นางสาวสุกัญญา ตาละกา 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
12 A170 601121215 นางสาวมนัสวี ฟักทองอยู่ 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
13 A171 601121205 นางสาววาสิฎฐี บัวผัน 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
14 A172 601121217 นางสาวบุญรัตน์ มิ่งใย 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
15 A173 601820208 นายอนุรักษ์ พิมสุวรรณ 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
16 A174 601820232 นายณัฐวุฒิ ฤทธิ์ทอง 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
17 A175 601820222 นายจักริน มากศรี 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
18 A176 601820230 นายกนกศักดิ์ กองแก้ว 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
19 A177 601820203 นายทักษ์ดนัย จันทร์เพ็ง 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
20 A178 591520217 นางสาววิลาสิณี เอี่ยมรักษา 1 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
21 A179 591121016 นายโชคชัย สิงห์ลอ 2 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
22 A179 591121026 นายจิรสิน นาคนาม 2 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
23 A181 591121025 นายอิทธิพล ชนะภัย 2 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
24 A182 591121023 นายภูผา ภาคทัน 2 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
25 A183 591121019 นายศักดิ์สิทธิ์ สระเกษี 2 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
26 A184 591121010 นายพงศธร สายเสนี 2 ชั้น 7/2 13 ธ.ค. 61
1 A185 591121029 นายชนะชัย บุญหลง 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
2 A185 591121030 นายจิรกิตติ์ รอดอยู่ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
3 A187 591121027 นายภานุพงศ์ ดวงสมร 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
4 A188 591121018 นายชยพล วงศ์เปี้ยจันทร์ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
5 A189 591121017 นายเกียรติศักดิ์ สมโภชน์ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
6 A190 591121022 นายกวิน นวนทัต 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
7 A191 591121004 นายรัตนชัย ขุนพิลึก 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
8 A192 591121706 นางสาวนิลาวรรณ อัศวภูมิ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
9 A193 591121003 นายปฐวี เกี่ยวฟั่น 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
10 A194 601121106 นางสาววริศรา ต๊ะมูล 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
11 A195 601820215 นายสันดุษิต จันทร์นอก 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
12 A196 601820211 นายกันตภณ แซ่หมี 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
13 A197 581220337 นายอรรถพล ศรีขุนด่าน 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
14 A198 581221015 นายชวลิต รักสีขาว 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
15 A199 581221029 นายประวุฒิ สงวนศักดิ์ 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
16 A200 581221030 นายเขตอุดม หมู่มาก 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
17 A201 601121619 นางสาวแสงรวี ด้วงดี 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
18 A202 601121629 นางสาวนัฐพร โพธิบัลลังค์ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
19 A203 601121616 นางสาวสุพรรษา อยู่คง 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
20 A204 601121617 นางสาวอรชพร พรมสูตร 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
21 A205 601121613 นางสาวเกวลิน สุขเกษม 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
22 A206 591220136 นางสาวยมนา คงสมบูรณ์ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
23 A207 581221028 นายกรวิชญ์ ณ หลวงพระบาง 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
24 A208 581221024 นายโชคชัย ชื่นชอบ 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
25 A209 601121717 นายรณชัย พรศักดิ์ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
26 A210 601121714 นางสาวดารารัศมี ทันโยดี 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
27 A211 601121727 นางสาววาสนา อินทรานุสรณ์ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
28 A212 601121728 นางสาวนภัสวรรณ จันทร์โต 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
29 A213 601121729 นางสาวอรณิช กุลประเสริฐ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
30 A214 591620130 นางสาวดลนภา พิลึก 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
31 A215 601121710 นายนวพานิชณ์ วังคีรี 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
32 A216 591620140 นางสาวจุฬาลักษณ์ ฤทธิ์นุช 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
33 A217 591620143 นางสาวกนกวรรณ สอนภักดี 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
34 A218 601820226 นางสาวออรยา ยะถา 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
35 A219 601121230 นายจักรพงศ์ สุขเกษม 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
36 A220 601620137 นางสาวจิราพัชร พรมจีน 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
37 A221 601620124 นายสราวุธ ทองคำ 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
38 A222 601620130 นางสาวณัฐฐาพร สุขพร้อม 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
39 A223 601620116 นายวีรศักดิ์ การะภักดี 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
40 A224 601620119 นายนันธพงศ์ ชูพินิจ 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
41 A225 601620113 นายสรวิชญ์ มาเนตร 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
42 A226 601620148 นายกิตติภูมิ ตระกูลศรี 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
43 A227 601620143 นายนฤเบศ ตรีบุพชาติสกุล 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
44 A228 601620121 นางสาวชวาลา ศรีโสภา 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
45 A229 601121709 นางสาวพรรณภัค ตั้งเจริญการค้า 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
46 A230 601121716 นางสาวนากิษะ วันคำ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
47 A231 581220318 นางสาวเกศแก้ว อยู่กรัด 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
48 A232 581220155 นางสาวปิ่นอนงค์ แสงทอง 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
49 A233 611320102 นางสาวจุฑาทิพย์  โชหนู 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
50 A234 611320115 นางสาววิมลวรรณ อยู่สุขสถาพร 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
51 A235 601121708 นางสาวสุดารัตน์ โตประพันธ์ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
52 A236 611320104 นางสาวชนาภา ภู่ระหงษ์ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
53 A237 601121104 นางสาววาสิตา บดีรัฐ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
54 A238 601121108 นางสาวผ่องอำไพ แก้วโน 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
55 A239 601121103 นางสาวสุภาภรณ์ จำปานิล 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
56 A240 601121112 นางสาวกัญญาณัฐ วันทมาตย์ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
57 A241 611320107 นางสาวศุวมนต์ ปัญญา 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
58 A242 601121111 นางสาวน้ำมนต์ พุดหอม 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
59 A243 611420808 นายนันทวัฒน์ โยธานันท์ 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
60 A244 611520229 นางสาวมาริสา เต้อแก้ว 1 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
61 A245 601121602 นางสาวนิราวรรณ สายแวว 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
62 A246 601121623 นายนภัสกร กรรณลิกา 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
63 A247 601121603 นางสาวชรินรัตน์ อุดมสุข 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
64 A248 591420331 นายสุมารถ อินประยูร 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
65 A249 591220825 นางสาวสุนิสา เนินพลับ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
66 A250 591121323 นางสาวธนวรรณ ขุนอินทร์ 2 ชั้น 9 13 ธ.ค. 61
1 B001 611220834 นายณัฐวุฒิ มีศรี 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
2 B002 591121312 นางสาววิภาดา สุริยะ 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
3 B003 591121311 นายชินวัตร ดำเนิน 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
4 B004 591121325 นางสาวนัทธมน เมืองทอง 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
5 B005 591121330 นางสาวลลิตตา พันธ์สี 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
6 B006 591121318 นางสาวรัตติกาล อาจองค์ 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
7 B007 591121320 นางสาวกานติมา ทองเนื้อแปด 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
8 B008 601820111 นางสาวฐิติกร ระโส 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
9 B009 601820125 นางสาวจุฑาน้ำทิพย์ ภู่กันแก้ว 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
10 B010 601820136 นางสาวพิไลวรรณ ริดลอย 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
11 B011 591121028 นายเนติชัย พินนอก 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
12 B012 591121015 นางสาวนฤมล พุ่มใย 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
13 B013 601820127 นางสาวอารียา นุ่มเกลี้ยง 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
14 B014 581221008 นางสาวพรประภา ศุภดิษฐ์ 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
15 B015 581320504 นายอัษฎา เห็มสุวรรณ 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
16 B016 591121720 นางสาวมันทนา จันทร์อิน 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
17 B017 601520131 นางสาววิลาวัณย์ โชติรดาภาณ์ 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
18 B018 581220614 นายศักดิ์สิทธิ์ สุปินะ 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
19 B019 581220619 นางสาวสุมณฑา พงษ์ศรี 1 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
20 B020 601220332 MISS.YANG YANG 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
21 B021 591220439 นางสาวชนันทร์พร บุญรอด 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
22 B022 591220432 นางสาวอัจฉริยภรณ์ รินคำ 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
23 B023 591220811 นางสาววราภรณ์ แซ่เติ๋น 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
24 B024 591220829 นางสาวเครือแก้ว จ๋าวเสรี 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
25 B025 591220812 นางสาวพิมพ์ชนก รองทอง 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
26 B026 591220814 นางสาวศิราณี โชคบำรุง 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
27 B027 591220822 นางสาวญาสุมินท์ ศุภลาภวัฒนา 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
28 B028 591220823 นายธราเทพ เพชรไทยสงค์ 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
29 B029 591220832 นายพุทธิพงษ์ สีลำมาศ 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
30 B030 591220810 นางสาวกิตติมา มั่นกสิกรณ์ 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
31 B031 591220821 นางสาววรรธนา พงษ์เสือ 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
32 B032 581221018 นายคมสันต์ สุรีรัตน์ 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
33 B033 601120513 นางสาวประวีณา ภมรพล 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
34 B034 601120508 นายธนพงศ์ พิลึก 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
35 B035 601120522 นางสาวลัคนา ศรีมณี 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
36 B036 601120503 นางสาวเพชรตะวัน สุวรรณวงษ์ 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
37 B037 601120524 นางสาวศศินันท์ พันภู 2 ชั้น 4 14 ธ.ค. 61
1 B038 601120517 นายชลธาร สกุลพอง 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
2 B039 601120506 นายดำรงค์ ชัยสุวรรณ 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
3 B040 601120516 นางสาวณัฎฐณิชา ทิมะณี 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
4 B041 601120520 นางสาวณัฐสิกา สุขสวาสดิ์ 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
5 B042 601120529 นางสาวชุติกาญจน์ ครุฑหุ่น 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
6 B043 601120526 นายศุภกร กางกรณ์ 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
7 B044 611320827 นายวีระชัย เลิศบุญการกิจ 1 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
8 B045 601820214 นางสาวกรองกาญจน์ วรเลิศ 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
9 B046 611321126 นายวรธน เกษประทุม 1 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
10 B047 591220826 นางสาวเจนจิรา พลเมือง 1 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
11 B048 591520231 นางสาวปริสา พรมดอนกลอย 1 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
12 B049 591320620 นายปรัชญา จันทร์แก้ว 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
13 B050 581720801 นายณัชพล ภู่ทอง 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
14 B051 581720811 นายรัฐพงษ์ เพลียโคตร 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
15 B052 581720801 นายณัชพล ภู่ทอง 1 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
16 B053 581720808 นายเสน่ห์ วงโสภา 1 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
17 B054 581720814 นายจิรโชติ ถมยา 1 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
18 B055 581720806 นายวัชรพงษ์ ไม้แดง 1 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
19 B056 581720807 นายกฤษฎา คำบรรลือ 1 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
20 B057 601320801 นางสาวอินทิราพร ศิลารัตน์ 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
21 B058 591220816 นายอภิวัฒ กุลสุ 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
22 B059 581620216 นางสาวสุกัญญา ทองทิน 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
23 B060 581720817 นายวีรพงษ์ ยิ้มยอง 1 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
24 B061 581120704 นางสาวนาตยา บุญคง 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
25 B062 601530114 นางสาวกัญญาณัฐ ขอนทอง 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
26 B063 601530112 นางสาวจิราภรณ์ บังเลา 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
27 B064 601530113 นางสาวเกศรินทร์ เหมือนอิน 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
28 B066 601530106 นางสาวนิภาพร สุขศรี 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
29 B067 591121712 นางสาวโฉมสุดา มูลนันไชย 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
30 B068 591121714 นางสาวภัทรวดี บุญรอด 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
31 B069 591121718 นางสาวสมฤทัย อุดมสุข 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
32 B070 591121729 นางสาวชนม์นิภา บุญเจ๊ก 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
33 B071 591720114 นายวุฒิชัย ปั้นเกี้ยว 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
34 B072 591121716 นางสาวสุพรรษา โพธิ์พันธ์ 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
35 B073 591121717 นางสาวภาวินี เขม้นกิจ 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
36 B074 591121725 นางสาวศีตลา แก้วปัน 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
37 B075 591121719 นางสาวพิมพ์นิภา เขียวสีทอง 2 ชั้น 5 14 ธ.ค. 61
1 B076 581220338 นายยุทธพงษ์ เขม้นกิจ 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
2 B076 591720522 นายธงชัย บุญชู 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
3 B077 601530115 นางสาววรรณา ด้วงบาง 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
4 B078 601530108 นางสาวภัสสร ดาราน้อย 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
5 B079 601530111 นางสาวชญานี จันทวงษ์ 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
6 B080 591620127 นายมานะ วิวาสุขุ 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
7 B081 591620141 นายธีธัช การะภักดี 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
8 B082 591220801 นางสาวจริญา ทับทอง 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
9 B083 601720602 นายวีรภัทร อินทนานนท์ 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
10 B084 601720614 นายธนวัฒน์ กล้วยสูงเนิน 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
11 B085 571720812 นายนิตชัย จอดสันเทียะ 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
12 B086 591120914 นายชินดนัย แซ่มี 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
13 B087 611720214 นางสาวจันทร์นภา เกษหอม 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
14 B088 601120515 นางสาวฐิติมา สายด้วง 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
15 B089 601120505 นางสาวสุกัญญา สร้อยสน 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
16 B090 601120509 นางสาวอาริยา ไพโรจน์ 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
17 B091 601120507 นางสาวภรณ์ทิพย์ รูปดี 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
18 B092 601120527 นางสาวพิมพ์ลภัส หนองเอี่ยน 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
19 B093 601120519 นางสาวอมรรัตน์ อ่วมอ่อน 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
20 B094 601120501 นางสาวมัลลิกา มีแผ้ว 2 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
21 B095 611520110 นางสาวปรียา สุขเกษม 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
22 B096 611520109 นางสาววฤณ ดอกไม้เพลิง 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
23 B097 611520106 นางสาวศศิมนต์ อิ่มแสง 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
24 B098 611520118 นางสาวพัชศิลาพร ไพโรจน์ 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
25 B099 611520119 นางสาวสุพิกา กาละสิรัมย์ 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
26 B100 611520120 นางสาวดวงเพชร เทียมหลา 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
27 B101 611520117 นางสาวสุกัญญา กองสาสนะ 1 ชั้น 6/1 14 ธ.ค. 61
1 B102 611520131 นางสาวนุชจรีย์ พิลาทอง 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
2 B103 611520126 นางสาวกฤติญาณี ชูจิ๋ว 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
3 B104 611520226 นางสมัชญา พินิจสามิตร์ 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
4 B105 581420516 นางสาวอคิราภ์ ภู่ชินาพันธุ์ 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
5 B106 581120316 นายประกิต ประเทศ 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
6 B107 581221010 นายก่อเกียรติ รุ่งเรืองเฉลิม 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
7 B108 611720223 นายศุภโชค วงษ์เวียง 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
8 B109 611720223 นายศุภโชค วงษ์เวียง 2 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
9 B110 611720224 นายพีรพล แม้นประสิทธิ์ 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
10 B111 611720230 นายภูวดินทร์ ปรีเปรม 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
11 B112 591120916 นายจิรายุ ศิริวัฒนกุล 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
12 B113 601120615 นายชลิต ศรีภุมมา 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
13 B114 601120625 นายสิริชัย หอมรื่น 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
14 B115 601120611 นางสาวนิตยา เนื้อไม้ 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
15 B116 601120617 นางสาวมินตา นาคกล่ำ 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
16 B117 601120630 นางสาวสุนิสา เจดีย์ 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
17 B118 601120609 นางสาวธันยพร ขอนดอก 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
18 B119 591120226 นางสาวสุนันทา ตาอุต 2 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
19 B120 581920113 นางสาวธัญเรศ หลำลิ้ว 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
20 B121 585120222 นายสุริยา จันทร์สวาท 2 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
21 B121 591120205 นางสาวชนัญชิดา ผลใหญ่ 2 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
22 B122 591120209 นางสาวสิวาพร โตบางป่า 2 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
23 B123 591120203 นางสาวสุรีรัตน์ ดวงรัตน์ 2 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
24 B124 591120211 นางสาวนริศรา ช่อชั้น 2 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
25 B125 591320420 นางสาวน้ำเพชร ประพฤติถ้อย 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
26 B126 591320409 นางสาววันดี ราชทรัพย์ 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
27 B127 591320410 นางสาวณัฐริกา หอมรื่น 1 ชั้น 6/2 14 ธ.ค. 61
1 B128 591720222 นายชัยยะวุฒิ แป้นจันทร์ 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
2 B129 581120427 นางสาวลลิตภัทร ทิมะณี 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
3 B130 611220520 นางสาวนภัสสร ตรีบุพชาติสกุล 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
4 B131 591620123 นางสาวพุธิดา มันดอน 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
5 B132 601520202 นางสาวศุภารัตน์ ตันสันเทียะ 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
6 B133 601520203 นางสาววรรณวิสา เปียสันเทียะ 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
7 B134 571221038 นางสาวศิริพร ดวงดอก 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
8 B135 601520203 นางสาววรรณวิสา เปียสันเทียะ 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
9 B136 581120414 นางสาวชฎาภรณ์ วรรณสมัย 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
10 B137 581920121 นายปภินวิทย์ เดชแฟง 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
11 B138 581920117 นางสาวสิเรียม สิทธิกสิกรรม 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
12 B139 601220422 นางสาวไพรพณาขวัญ ยิ้มสอาด 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
13 B140 601220403 นางสาวสุมิตรา วงศ์บูรพา 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
14 B141 601220401 นางสาววรรณพร จอมฟู 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
15 B142 601220407 นางสาวพรพิมล เชื้ออุดมสุข 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
16 B143 581620138 นางสาวพัชรีภรณ์ ดอนไพรที 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
17 B144 581620132 นายพีรพล ถาเชียง 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
18 B145 591320810 นายวรัญชิต แซ่ย่าง 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
19 B146 601220428 นางสาวชิตขวัญ อยู่รอง 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
20 B147 601320706 นางสาวสุกัญญา ทองสุข 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
21 B148 591420127 นางสาวศุภิสรา เมฆโต 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
22 B149 611530124 นายธนวัฒน์ จิตวงศ์ 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
23 B150 601620141 นายเปรมศักดิ์ อ้นศรี 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
24 B151 591820223 นายณัฐวุฒิ ฉวีอินทร์ 2 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
25 B152 611320101 นางสาวกศิรา คำหล้า 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
26 B153 591122005 นายพิเชษฐ์ ไชยสุระ 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
27 B154 601320508 นางสาวศศิธร พรมสอน 1 ชั้น 7/1 14 ธ.ค. 61
1 B155 591220302 นายวรานนท์ ไชยชนะ 2 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
2 B156 611120302 นางสาวสวรรยา ตังสุวรรณ์ 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
3 B157 611120316 นางสาวกัญญารัตน์ คงมั่น 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
4 B158 611120315 นางสาวชุตินันท์ คชสีห์ 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
5 B159 591220433 นางสาวจิรัสฐภรณ์ แจ่มจำรัส 2 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
6 B160 591220428 นางสาวจุฑามาศ สังเขียว 2 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
7 B161 591220425 นายศิวนันท์ ภู่ทอง 2 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
8 B162 591220409 นางสาวเกตุวลี ชำนาญยุทธ 2 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
9 B163 591220426 นายณัฐพล ช้างหัวหน้า 2 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
10 B164 611430114 นางสาวนิตยา ภูผล 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
11 B165 591820311 นายปุญญพัตน์ ธีระกัณฑ์ 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
12 B166 611430122 นางสาววันยี่หวา โสดา 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
13 B167 611430104 นางสาวอทิตติญา แก่งศิริ 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
14 B168 611430108 นางสาวหทัยชนก เขียวเกษม 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
15 B169 611430113 นางสาวปวีณา จันทร์จี่ 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
16 B170 611430121 นางสาวดวงกมล สร้อยจำนงค์ 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
17 B171 611430129 นางสาวพรชนก ทองศรีเมือง 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
18 B172 601120119 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สุวรรณไตร 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
19 B173 601120206 นางสาวพลอย อุดม 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
20 B174 601220417 นางสาววิภาดา ชอบธรรม 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
21 B175 611430107 นางสาวจุฬาลักษณ์ เป้จิ๋ว 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
22 B176 601220412 นางสาววิมลสิริ กูกขุนทด 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
23 B177 611430123 นางสาวสิริกานต์ดา วิเชียรรัตน์ 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
24 B178 595120122 นางสาวกวิสรา อินทะปัญญา 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
25 B179 601220902 นายดิถีวัฒน์ สมงาม 1 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
26 B180 591320408 นางสาวพรพิมล ช้างเนียม 2 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
27 B181 591420138 นางสาวมินตรา พึ่งเงิน 2 ชั้น 7/2 14 ธ.ค. 61
1 B182 591420133 นางสาวสุชาดา มารศรี 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
2 B183 601120826 นายสมบูรณ์ คูณสูง 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
3 B184 601220308 นางสาวอรอนงค์ สุดไทย 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
4 B185 581120504 นายวัชราวุธ ทรัพย์แพ 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
5 B186 581120514 นายอนุชาติ ชาญฉัตร 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
6 B187 581120509 นายเกริกชัย ศรีสุข 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
7 B188 591220805 นางสาวศิริพร ชื่นชวน 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
8 B189 591220412 นางสาวศิรินันท์ บัวติ๊บ 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
9 B190 591220408 นางสาวพัชรพร สุขสาตร์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
10 B191 591220422 นางสาวพณาวัน กันทะเมา 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
11 B192 591220402 นางสาวกัลยา ดารดาษสินทวี 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
12 B193 591220423 นางสาวเบญจวรรณ คำบุดดา 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
13 B194 591121621 นางสาวเมธาวี กระต่ายทอง 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
14 B195 591121610 นางสาวศุภรดา สอนทะ 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
15 B196 591121605 นางสาวมโนชา พัดขำ 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
16 B197 611820103 นางสาวชลดา ถาวร 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
17 B198 601121003 นางสาวกาญจนา เที่ยงธรรมโม 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
18 B199 591122004 นายนิธิกร เต็งเจริญ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
19 B200 591122007 นายวีระศักดิ์ ทาดี 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
20 B201 591122013 นายภาณุวัฒน์ ทับทิมไทย 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
21 B202 591420114 นางสาวแคทรียา แก่นจันทร์ 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
22 B203 591420117 นางสาวจันทิมา โยธะการี 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
23 B204 581720620 นายอนิรุทธ์ สมพงษ์พันธ์ 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
24 B205 601120311 นายธีรศักดิ์ สารรัตน์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
25 B206 591220335 นางสาวจีรภรณ์ มีมุข 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
26 B207 601720807 นายภาณุพงศ์ วิเศษคำ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
27 B208 601720803 นายกษิดิศ วรรณกุล 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
28 B209 581420243 นางสาวสุธิชา ภู่พุ่ม 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
29 B210 581120512 นายนราธิป พาสนุก 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
30 B211 581120510 นายธันวนัฐ พิมพา 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
31 B212 601520220 นางสาววรพรรณ แก้วทองดี 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
32 B213 601520219 นางสาวรุ่งอรุณ คงเมือง 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
33 B214 601520232 นางสาวรวิวรรณ เรื่อศรีจันทร์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
34 B215 591121918 นางสาวญาณิศา เรืองแจ่ม 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
35 B216 591121908 นางสาวสุธิมา จาดโห้ 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
36 B217 611320217 นางสาวณัฐชยา ปาละโค 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
37 B218 611320220 นางสาวพิชญาภรณ์ เทียนสันต์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
38 B219 611320213 นางสาวนิศากร พรมสละ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
39 B220 611320212 นางสาวชุติมา จันทร์ดี 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
40 B220 591121921 นางสาวจุฑามาศ ไชยศรี 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
41 B221 611320206 นางสาวกัญญารัตน์ หมื่นแสง 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
42 B222 611720217 นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูมี 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
43 B223 611320210 นางสาวณัฏฐณิชา แสนสุภา 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
44 B224 611320202 นางสาวธวัลรัตน์ ศรีสุขสันต์คีรี 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
45 B224 571720827 นายธัญเทพ กลิ่นหวล 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
46 B225 611320211 นายทวีศักดิ์ หิรัญสิทธิ์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
47 B226 611320201 นางสาวปรียา ครองสวัสดิ์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
48 B227 611320203 นางสาวเดือนเพ็ญ แสนหลวง 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
49 B228 591820319 นางสาวสุนิตา ป๊กต๊ะ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
50 B229 591820319 นางสาวสุนิตา ป๊กต๊ะ 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
51 B230 611320215 นายวรพจน์ แสนบุญมา 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
52 B231 611320107 นางสาวศุวมนต์ ปัญญา 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
53 B232 611320208 นางสาวจิราพร แย้มโกสุม 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
54 B233 611320204 นางสาวศรีสุดา คีรีแดนชัย 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
55 B234 611320205 นางสาวดวงจันทร์ พงศ์จรัสแสง 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
56 B235 611320219 นางสาวกณิกา กาญจนแดนไพร 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
57 B236 611320209 นายวุฒิภัทร หอมประทุม 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
58 B237 601320803 นางสาวฉัตรฑริกา พิทักษ์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
59 B238 601320830 นางสาวบุญสิริ แซ่พัว 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
60 B239 601320824 นางสาวเพ็ญนภา สีม่วง 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
61 B240 601320807 นางสาวจีราพร ดำรักษ์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
62 B241 601121510 นางสาวกฤษณา อังกฤษ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
63 B242 601121511 นางสาวอมรรัตน์ บัวศรี 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
64 B243 601121501 นางสาวปิยนุช บ่วงเพชร 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
65 B244 611320813 นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมลี 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
66 B245 601220926 นางสาวรัตนาพร สอนสวัสดิ์ 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
67 B246 585120232 นางสาวศศินา แสนคำ 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
68 B246 591121313 นายธนากร นินแสง 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
69 B247 591420304 นางสาวปทุมทิพย์ จอนพงษ์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
70 B247 591121923 นางสาวปิยธิดา สาบุ่ง 2 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
71 B248 591420305 นางสาวสุภารัตน์ จันทร์ศรี 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
72 B248 601320802 นางสาวสายธาร อินทพงษ์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
73 B249 601320819 นางสาววรางคณา ไกรกิจราษฎร์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61
74 B250 601320829 นางสาวกัลยรัตน์ ขำวงษ์ 1 ชั้น 9 14 ธ.ค. 61